Nedenfor ses DN Tønder Afdelingens høringssvar til Tønder kommune om projektet


Tønder Kommune, Teknik og Miljø
Wegners Plads 2, 6270 Tønder                                              Tønder, den 31. oktober 2016
Kopi til: DN’s Sekretariat i københavn


Vedr.: Indkaldelse af idéer og forslag. VVM-redegørelse – Vindmøller ved Haved.

Tønder Kommune har indkaldt idéer og forslag til ovennævnte vindmølleprojekt om indholdet i den lovpligtige VVM-redegørelse i debatperioden fra den 4. oktober til 1. november 2016. Danmarks Naturfredningsforenings Tønder afdeling har læst idépjecen, hvoraf det klart fremgår, at der i VVM-redegørelsen stadig mangler en beskrivelse af de landskabelige konsekvenser, geologiske og arkæologiske interesser samt registreringer af beskyttet natur og dyrearter. Disse mangler forventer DN snarest bliver udbedret, hvorfor vi forbeholder os ret til at vende tilbage senere med vores vurdering heraf. – DN’s Tønder afdeling fremsender derfor følgende foreløbige høringssvar til projektet:

Vindmøllepark ved Haved. Tønder Kommune har sendt et forslag om etablering af et vindmøllefelt ved Haved øst for Rejsby i høring. Det drejer sig om i alt 48 vindmøller, hvoraf de 29 skal placeres i Tønder Kommune op til grænsen til Esbjerg Kommune, hvor de sidste 19 møller skal placeres. Møllerne skal placeres i 8 rækker á 6 møller med en indbyrdes afstand på 350 meter og 535 meter mellem rækkerne. Møllernes maksimale højde er 150 meter. For at muliggøre projektet skal der nedlægges minimum 30 beboelser og fjernes mindst 6 eksisterende mindre vindmøller i Tønder Kommune alene. Placeringen af vindmøllerne foregår på landbrugsarealer, hvor der vil blive støj, trafik og grundvandssænkninger under etableringsfasen. Der mangler stadig en vigtig undersøgelse af vindmøllernes påvirkning af naturen; herunder bl.a. fugle, flagermus og padder.

DN’s foreløbige holdning til vindmølleprojektet. Principielt går DN stærkt ind for forureningsfri og vedvarende energi i Danmark; altså vind- og solenergi. Det har været en lykke, at det danske samfund for mere end 30 år siden fravalgte atomenergi, som har vist sig at være en blindgyde. DN foretrækker i dag langt hellere vindmøller end f.eks. et nyt kulfyret el-kraftværk, når og hvis det danske samfund for brug for mere energi.

DN accepterer altså flere vindmøller, men placeringen af dem i landskabet sætter os i et dilemma. DN ser helst havbaserede vindmøller, da de ikke har nogen nærved boende naboer eller risiko for landskabelige påvirkninger, men de er langt dyrere at opføre og servicere. Så når vi taler om landbaserede vindmøller, er det ofte et valg mellem pest og kolera. Det vi finder vanskeligt ved at acceptere vindmøllefeltet ved Haved er, at alle beboelser inden for området skal nedlægges, så der tilbage bliver et stort mennesketomt område på 10,9 km2 eller 1.090 ha samlet omkring kommune-grænsen.

Der har boet mennesker i det vestlige Sønderjylland lige siden istidens afslutning for ca. 13.500 år siden, men det skal åbenbart nu være helt slut i det område, som foreslås udlagt til vindmøller ved Haved. For her kommer der altså en kapitalstærk spiller på energiområdet (Vattenfall), som vil opkøbe og nedlægge samtlige beboede ejendomme, for at undgå bøvl med klager over støj, skygge og blinkeffekter. Hvorledes dette rent praktisk skal finde sted, hvis beboerne nægter at flytte, mangler vi at få klarlagt, men DN har svært ved at se, at der er tale om så væsentlige samfunds-interesser, at vindmølleinteressenten ligefrem vil kunne ekspropriere folks hjem.

I den aktuelle sag fra Haved er DN efterfølgende blevet orienteret om, at Vattenfall allerede har indgået forhåndsgodkendte købsaftaler med de mindst 30 bebyggelser, der ligger i interesseområdet alene i Tønder Kommune. Alle husejerne er blevet tilbudt omkring det dobbelte af deres huses ejendomsværdi, hvorefter der stadigt manglede underskrift fra to beboelser. Disse sidste er kommet i hus ved at tilbyde ejerne voldsomt forhøjede priser (henholdsvis 0,9 mio.kr. og 1,2 mio.kr.). Købspriserne skal ses i lyset af et meget trægt lokalt ejendomsmarked, hvor en køber kan erhverve et ældre beboeligt landhus for priser mellem 100.000 og 300.000 kr. Hvis man køber et hus i 400.000 kr. klassen, så får man en rigtig god familiebolig. - Der er dog den klausul i de forhånds-godkendte købsaftaler, at beboelserne ikke må fraflyttes før tidligst i 2023, hvor vindmøllerne forventelig vil stå klar til ibrugtagelse. Klausulen tvinger således sælgeren at vente med at købe ny bolig i de næste syv år, hvor ingen ved om den i 2016 aftalte købspris slår til i et helt andet boligmarked.
Dette er en meget udansk og uetisk måde at løse problemer på, ved at spille naboer og gamle venner ud mod hinanden ved at ryste med en pose penge for ellers usælgelige huse. Den sælger, der længst sidder på hænderne og har nerverne i ro, kan så til sidst virkeligt score kassen. Metoden er tidligere blevet anvendt i området mellem Nibe og Løgstør langs Limfjorden, hvor den også blev stærkt kritiseret. Men Danmark er et relativt tæt befolket samfund, så det er et stort dilemma vi kommer i, hvis befolkningen skal tvangsflyttes i forbindelse med store arealkrævende vindmøllefelter.

Nedlæggelse af beboelserne i det ca. 11 km2 store vindmøllefelt ved Haved harmonerer desuden rigtig dårligt med Regeringens og Folketingets vedtagne landdistriktsplaner, der tværtimod går ud på at opprioritere livsbetingelserne på landet, så affolkning og usælgelige husruiner ikke kommer til at dominere traditionelle gamle landbo kulturområder.
DN håber, at Tønders kommunalbestyrelsesmedlemmer vil læse vores høringssvar og herunder især de beskrevne uetiske konsekvenser. En accept til etablering af vindmøllefeltet ved Haved vil for kommunens mange andre landdistrikter blive opfattet som en præcedens, der fremover kan anvendes i alle landbrugsområder. Og det vil næppe være en ønsket udvikling her kun ca. 1 år før næste kommunalbestyrelsesvalg.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
Søren Eller, formand for DN’s Tønder afd.