Notat om udvidelse af Rømø Havn ved inddragelse af en beskyttet strandeng.

 

Sagshistorik:

Sagsforløbet i ovennævnte sag strækker sig gennem flere årtier, og det er efterhånden så kompleks, at det er blevet svært at få overblik over, hvad der er sket og hvornår. Det skal dette notat søge at rette op på, og det vil have særlig fokus på sagen, som den har udviklet sig siden sommeren 2012, hvor Tønder Kommune udsendte sin første idéhøringspjece. – I det følgende forsøges sagen gennemgået kronologisk.

Ca. 1960:

Rederiet Lindinger v/Asger Lindinger opretter den første færgefart mellem Havneby på Rømø og byen List på den nordlige del af den tyske ø Sild (tysk: Sylt). Samtidig åbner rederiet et lille værft til småreparationer af mindre fartøjer med en ubefæstet ophalerbedding; altså uden fast underlag, men med skinner direkte på jord. Her er hovedopgaven i de kommende årtier især bundbehandling af mindre fartøjer. – Denne detaljering er nødvendig for at forstå, hvad der nu er sket i 2013.

1964:

Havneby Havn er færdigudbygget og bliver statshavn. Indtil 1970 (den 1. kommunalreform) ligger den i Rømø Sognekommune. Strandengen nord for havnen beskrives som et evt. udvidelsesområde for havnen.

1970:

Første kommunalreform: Rømø Sognekommune optages i den nye Skærbæk Kommune. By- og landzoneloven træder i kraft den 1. januar, og strandengen udlægges som byzone til evt. havneformål.

1978:

Ingeniør Mogens Sextus Rasmussen (MSR), Rømø, overtager skibsværftet i Havneby og driver det videre med samme opgaver samt som maskinværksted. MSR bliver i slutningen af 1980’erne medlem af bestyrelsen af Danmarks Naturfredningsforenings (DN) Lokalkomite for Tønder og Omegn (I dag: DN Tønder afd.). Han udtræder af bestyrelsen i 2011, men er fortsat tilknyttet som ad hoc-medlem. Værftet og maskinværkstedet lukkes i midten af 1990’erne, men beddingen fortsætter med at blive anvendt til at bundbehandle småskibe helt frem til i dag.

1992:

Naturbeskyttelsesloven (NBL) træder i kraft den 1. juli 1992. Strandengen er stadig byzone udlagt til en evt. udvidelse af havnen.


2001:

Staten afhænder den 1. april 2001 statshavnen i Havneby, således at den fremover er en kommunal selvstyrende havn under Sønderjyllands Amt og Skærbæk Kommune; pris for et stk. havn: 1,00 kr. Der nedsættes en havnebestyrelse samt et rådgivende havneudvalg, som begge er bredt sammensat af medlemmer fra amt, kommune, erhverv og organisationer. - Havnebestyrelsen ansætter en havnechef.

2006:

Med baggrund i Sønderjyllands Amts Regionplan 2001 – 2012, der foreskrev, at en række konkrete arealreservationer skulle ophæves eller ændres, tilbageføres strandengen nord for Rømø Havn i maj 2006 fra byzone til landzone. Konkret sker det med Kommunalplantillæg nr. 35 til daværende Kommuneplan 1993 – 2005 i Skærbæk Kommune. - Fremover er det altså vilkårene som landzone, der gælder. Samtidig vedtager Skærbæk Kommune den 11. maj en ny lokalplan LP 240 på ca. 18 ha for den eksisterende havn, men uden at medtage strandengen, der jo nu er beskyttet. I lokalplanen indgår store ubenyttede havneområder, der ligger hen i græs; arealer, som i 2013 ville kunne have fundet anvendelse som havneoplagsplads inde i den eksisterende havn.

2007:

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 opstår Tønder Kommune som en sammenlægning af de 6 tidligere kommuner: Tønder, Højer, Bredebro, Skærbæk, Løgumkloster og Nørre Rangstrup. – Ny havneejer på Rømø er nu alene Tønder Kommune, da Sønderjyllands Amt nedlægges. - Tønder Kommune sælger hurtigt store ubenyttede havnearealer i Rømø Havn til boligbyggeri.

2008:

I september 2008 udsender Rambøll ”Udviklingsplan for Rømø Havn”. Rapporten omhandler en udviklingsplan for hele Rømø Havn, der beskriver havnens nuværende situation samt nye tiltag, der ønskes at arbejde videre med i et nyt lokalplanforslag.

2010:

I februar 2010 udsender Rambøll et foreløbigt notat ”Udvidelse af Rømø Havn”, der indeholder en konsekvensvurdering til brug for ansøgning om planlægningstilladelse.

2011:

1) Den 2. januar 2011 udsender Rambøll sit endelige notat: ”Konsekvensvurdering af udvidelse af Rømø Havn – Besvarelse af spørgsmål fra By- og landskabsstyrelsen.”
2) I en samtidig udsendt projektbeskrivelse kaldet: ”Romo - West Coast Port of Denmark” nævnes bl.a., at havnen har konkrete kunder, som har reserveret 170.000 m2 på havnen. Projektet er en udviklingsplan i 3 etaper, som igen vil inddrage strandengen nord for den eksisterende havn.

3) DN Tønder afd. holder 2. marts 2011 et dialogmøde med havnechefen for at forsøge at begrænse ødelæggelsen af naturen på strandengen nord for havnen.

4) 1. etape i havneprojektet er gået i gang, og en ny og større kaj inde i den eksisterende havn færdiggøres i 2011. Pris: ca. 35 mio kr., kajlængde 410 m og bredde ca. 45 m; i alt 20.000 m2.

5) 31. marts 2011 genudlægger Tønder Kommune lokalplanområdet med den beskyttede strandeng til fremtidig havneformål i ”Kommuneplan 2009 – 2021”.

6) Fa. Orbicon udsender i oktober 2011 rapporten ”Naturforholdene på strandengen ved Havneby på Rømø i Tønder Kommune 2011”. Den omhandler strandengen, som er blevet undersøgt med hensyn til forekomsten af naturarealer samt plante- og dyrelivet.

2012:

1) I juni 2012 udsender COWI ”Foreløbig Natura 2000-konsekvensvurdering af oplagsplads ved Rømø Havn”. Rapporten omhandler en konsekvensvurdering af, hvordan en virkeliggørelse af en ny lokalplans tilladte oplagsplads påvirker de tilstødende Natura 2000 områder.

2) I juli udsendes en idéhøringspjece ”Forslag til udvidelse af Rømø Havns bagland” til en oplagsplads på strandengen nord for havnen. På 2 foldede A4-sider med sparsom tekst beskrives det fornyede projekt, som igen vil inddrage strandengen nord for den eksisterende havn til havneoplagsplads for især vindmøllekomponenter. Høringsperiode: 10/7 – 10/8 2012; altså midt i sommerferien. DN Tønder orienteres ikke direkte om høringen, men får den tilsendt af en utilfreds nabo. - DN Tønder foretager en botanisk undersøgelse af strandengen og indsender høringssvar til idéhøringen den 3. august 2012.

3) I oktober 2012 offentliggør COWI sin endelige ”Miljørapport. Lokalplan nr. 067-710 oplagsplads ved Rømø Havn.”

4) Samtidig udsender Tønder Kommune ”Forslag til lokalplan 067-710” i høring med frist til 10. januar 2013.

5) Også i oktober 2012 udsender COWI ”Støjberegning Rømø Havn”, som er en rapport, der omhandler støjberegninger for nogle af de tænkte aktiviteter, der kan komme på den nye lokalplans tilladte oplagsplads.

6) 13. december 2012: DN klager til Natur- og Miljøklagenævnet (NMK) over at ”afgørelse af § 3 strandeng er ikke-beskyttet”; - D.v.s. at kommunen ikke anerkender, at NBL § 3 er i kraft.

7) 31. december 2012: DN sender svar til NMK på Tønder Kommunes kommentarer til DN’s klage.

2013:

1) 4. januar 2013 sender DN høringssvar til Tønder Kommune for Lokalplan og Miljørapport.

2) 19. marts 2013 vedtager Tønder Kommune Lokalplan 067-710 uden at tage hensyn til de mange indsendte høringssvar.

3) 26. marts 2013 anmoder DN om ”opsættende virkning” af sin klage af 13. december 2012.

4) Den 9. april indsender DN klage over vedtagelsen af lokalplan 067-710 med tilhørende miljørapport til NMK.

5) Den 19.april 2013 afsiger NMK en delafgørelse, hvorved klagen får opsættende virkning.
Tre dage senere, den 22. april, besøger DN Tønder Rømø Havn, og her finder vi, at der allerede er læsset mange læs jord af på strandengen. DN kontakter kommunen, som ikke kender noget til udkørsel af fyld på strandengen, men det gør havnemesteren, som siger, at det er blevet kørt ud inden den opsættende virkning blev udstedt. Ca. en uge senere tager formanden for Venner af Rømøs Natur, Svend Tougaard, et foto, som viser, at der nu er udkørt endnu mere fyld. DN’s sekretariat skriver til kommunen, at det øjeblikkeligt skal fjernes igen.

Jeg kigger lidt rundt i havnen og opdager, at man er ved at udvide det gamle værfts bedding, og jeg får bekræftet, at alt fyldet på strandengen stammer derfra. Det er chokerende! Jorden fra værftet er helt sikkert fyldt af alle mulige tungmetaller fra mere end fem årtiers afskrabning/sandblæsning af bundmaling. DN skriver den 22. maj til kommunens fagchef, Lars-Erik Skydsbjerg: ”Hvis det viser sig, at det er materiale fra værftets grund, er det jord som må formodes at indeholde div. restprodukter fra skibsmaling fra de sidste mange årtier – her taler vi om fx TBT, bly, tin og PAH’er. Altså meget forurenet jord. Har havnen tilladelse til midlertidigt at deponere dette materiale på strandengen eller et andet sted på havnen? Og er der taget jordprøver af det inden, for at klarlægge en evt. forureningsgrad af jorden? Så forurenet jord skal jo normalt køres til Kommunekemi.” Fagchefen svarer 23. maj, at han ikke kender til det, men han lover at vende tilbage til DN med et svar i løbet af uge 21. Men endnu her i slutningen af juli (uge 30) har DN ikke modtaget noget svar. - I mellemtiden er materialet blevet kørt væk fra strandengen, og det er i dag placeret på et tomt areal på havnen over for den gamle bedding.

6) Den 23. maj indsender Tønder Kommune et svar på delafgørelsen af 19. april til NMK.

7) Den 30. maj indsender DN sine bemærkninger til Tønder Kommunes bemærkninger af 23. maj til NMK.

8) Den 2. juni afholder DN i samarbejde med Hjerteforeningen den årlige ”Kystvandringsdag”. DN Tønder har planlagt en rute fra Rømø Havn og nordpå langs kysten af strandengen sammen med lokalforeningen ”Venner af Rømøs Natur”. - Det bliver en kæmpe succes med 115 deltagere, der får en masse informationer om det spændende dyre- og planteliv på strandengen.

9) 12. juni vinder DN klagen af 13. december 2012 – med en snæver margin – ved NMK. Strandengen er landzone og skal behandles derefter. D.v.s. at NBL § 3 og strandbeskyttelseslinien stadig gælder. – Det er en ren juridisk afgørelse, hvori der ikke tales ret meget om naturen. Formanden og de to højesteretsdommere, samt to Folketingsudpegede medlemmer, støtter DN’s opfattelse, mens de andre fem Folketingsudpegede medlemmer støtter Tønder Kommunes opfattelse; altså 5 – 5. Sagen falder ud til DN’s fordel, da formanden er på DN’s side.

10) 18. juni deltager undertegnede som formand for DN Tønder i et møde med borgmester Laurids Rudebeck på Tønder Rådhus uden andre deltagere. Her fortæller borgmesteren, at oplagspladsen skal anvendes til at opmagasinere 80 stk. såkaldte monorør. Det er stålrør, som enkeltvis er 65 m lange, har en diameter på 6,5 m og en vægt på ca. 200 t. De skal anvendes som fundament for de 80 vindmøller, der skal opstilles ud for øen Sild; altså èt monorør som basis pr. vindmølle.

Den tyske bygherre har lejet Europas største flydekran til opgaven, hvor et hollandsk firma, Ballast Nedam, skal banke rørene 40 m ned i havbunden. Lejen af flydekranen er 1 mio kr. om dagen, og der kan under optimale forhold bankes et rør på plads pr. arbejdsdag. Med fradrag af uvejrsdage og evt. helligdage vil det sige, at alle rørene kan være på plads i havbunden inden for ca. 4 måneder;
Jo hurtigere, jo billigere! – Det betyder altså, at kommunen vil ødelægge en beskyttet strandeng for 10 -15 arbejdspladser; heraf flere udenlandske, i mindre end et halvt år, alene for at tjene 1 mio Euro fra en privat udenlandsk arbejdsgiver!

Borgmesteren fortæller desuden, at den nye store havnekaj er udlejet året ud til et firma, der har hentet oppumpet sand ud for Horns Rev; sand, der nu ligger på kajen i et kæmpe bjerg. Det skal fyldes i store sække, som skal stabilisere monorørerne under nedbankningen. Det halve af sandet er allerede fyldt i sække og udsejlet til et andet tysk vindmøllefelt ud for øen Amrum ca. 5 km syd for Sild. Her er monorørerne allerede på plads og opsætningen af vindmøller gået i gang. På mit spørgsmål om hvor disse rør ud for Amrum har været oplagret svarer borgmesteren, at de er sejlet ud fra havnen i Brunsbüttel ved Elbens udløb i Nordsøen nordvest for Hamburg. – Hvorfor i al verden kan man så ikke sejle lidt længere nordpå med monorør til vindmøllefeltet ud for Sild?

11) 27. juni bevilliger kommunen på et kommunalbestyrelsesmøde kr. 600.000 til erstatning til landmænd på Rømø, der vil lægge jord til et par erstatningsarealer i stedet for strandengen, som kommunen fortsat regner med at få dispensation til at bruge til oplagsplads.

12) Den 1. juli udsteder Tønder kommune en dispensationsansøgning til sig selv til at benytte 4,5 ha af strandengen til havneoplagsplads mod at inddrage erstatningsarealer. Klagefrist: Mandag den 29. juli 2013. – DN går straks i gang med at udforme en klage til NMK over dispensationen.

13) Den 6. juli udtaler havnemesteren ifølge JydskeVestkysten, at det hollandske firma, som har afventet kontraktunderskrivning med Rømø Havn om oplæg af de 65 m lange monorør på en ny oplagsplads på strandengen nord for Rømø Havn, nu endelig har opgivet Rømø som basishavn for denne opgave. – Det betyder, at Tønder Kommune nu har mistet argumentet for at benytte strand-engen nord for Rømø Havn som havneoplagsplads, da der ikke længere er udsigt til en kontrakt for så store pladskrævende emner i forbindelse med bygning af havvindmøllefeltet ud for Sild.
14) Den 26. juli indsender DN klage til NMK over Tønder Kommunens dispensation til sig selv.

 

Tønder, den 26. juli 2013

Søren Eller, naturgeograf
formand for DN’s Tønder afd.