Nedenfor ses DN Tønder Afdelingens klage til Tønder kommuneNatur- og Miljøklagenævnet                                            Tønder, den 11. december 2011.

Att. Tønder Kommune                                                    Kopi til: DN’s sekretariat i København

Rådhusstræde 2                                                            Tønder kommunes sags id.:

6240 Løgumkloster                                                        01.05.00-P19-2555905-10     

                                                                        

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 6. december 2011
om tilladelse til rydning af Gammel Skinnevej på Rømø.

Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har på mødet den 6. december 2011 afgjort at Grund- og Sommerhusejerforeningen Lakolk har fået dispensation til rydde rørskoven gennem det fredede område nord for Lakolk Sø for buske og træer, for at lette passagen for gående og cyklende.
- Denne dispensation tillader Danmarks Naturfredningsforenings Tønder afdeling sig at påklage.

Gammel Skinnevejs vestligste del er en sti gennem rørskoven nord for Lakolk Sø, som er omfattet af NBL § 3 og ligger i internationalt naturbeskyttelsesområde (del af nr. 89 Vadehavet). Som kommunen skriver, så er der ikke hidtil foregået regelmæssig rydning af vejen (der kun er en fodsti!), hvorfor den ansøgte rydning vil være en ændring af tilstanden af det beskyttede område. Den del af stien, der ønskes ryddet, er omfattet af fredningskendelse fra 1985, som lukker offentlighedens adgang i perioden 1. marts – 31. august; altså i hele sommerhalvåret.

Danmarks Naturfredningsforening har tidligere i en klagesag fra 2008 forsøgt at få Gammel Skinnevej helt lukket for færdsel, men Naturklagenævnet har påbudt stien åben, med henvisning til NBL § 26a. Nævnet har ikke taget stilling til stiens vedligeholdelse, men har siden bekræftet, at påbuddet alene gælder pligten til at lade offentligheden få adgang gennem rørskoven, under respekt for fredningskendelsen, og kun i perioden 1. september til 28. februar.

Politikerne i kommunens Teknik- og Miljøudvalg har – modsat deres eget embedsværk – vurderet, at den øgede færdsel ikke vil føre til forstyrrelser i en grad, som vil påvirke bl.a. rørdrum, rørhøg og mosehornugle. Disse truede arter er nævnt som udpegningsgrundlag for det internationale natur-beskyttelsesområde. Kommunens embedsværk mener derimod (se deres indstilling af sagen) at en rydning vil føre til øget forstyrrelse af bl.a. rørhøg og rørdrum. En dispensation vil derfor ikke være i overensstemmelse med reglerne for administration i internationale naturbeskyttelsesområder; - et synspunkt, som Danmarks Naturfredningsforening er helt enig i.

Danmarks Naturfredningsforening skal pointere, at vi ikke bestrider retten til adgangen på stien gennem rørskoven uden for fredningstiden, men alene den ændring af områdets tilstand, som en rydning af uønsket vegetation vil medføre. – Vi håber, at Natur- og Miljøklagenævnet vil ændre Tønder kommunes politikeres dispensation til det afslag, som kommunens Fagchef for Miljø og Natur fornuftigvis indstillede.

 

Med venlig hilsen

Søren Eller, formand for DN’s Tønder afdeling