Tønder Kommune                                                                                                      

Teknik & Miljø

Rådhusstræde 2

6240 Løgumkloster                                                                               Tønder, den 17. januar 2013

 

 

Vedr.: Indkaldelse af idéer og forslag ang. etablering af Biogas Tønder
i området ved Solvigvej på Tønder-Aabenraavejen, jf. kommunens idéhøring af november 2012.

Hermed indsendes Danmarks Naturfredningsforening, Tønder Afdelings høringssvar til ovennævnte projekt:

Generelt om det foreslåede biogasanlæg:

Som undertegnede på vegne af DN udtalte på borgermødet på Tønder Rådhus den 7. januar 2013, så er det DN’s opfattelse at et biogasanlæg af den type og med de vilkår, som omtales i kommunens idéhøring-pjece, og som i flere detaljer blev gennemgået på borgermødet, hører til de mest gennem-tænkte og miljøvenlige anlæg, der hidtil er projekteret i Danmark. – Der er dog enkelte detaljer, som vi fra DN’s side mener at kunne forbedres yderligere til gavn for natur og miljø i Tønder-området og for hele samfundet. - Dette vil jeg komme ind på i det følgende:
 

Placeringen af biogasanlægget i landzone:

Den valgte geografiske placering af Tønder Biogasanlæg på Midtmosevej mellem Solvig og Solderup er umiddelbart en meget velvalgt placering, hvor det undgås at komme i karambollage med å-beskyttelseslinierne for Arnå nord for og Hvirlå syd for anlægget. Ligeledes er placeringen uden for fredningszonen for den gamle fredede ladebygning på Solvig.

Imidlertid er der plantet skov umiddelbart syd og vest for placeringen, hvorved anlægget kommer til at ligge inden for skovbeskyttelseslinien; - Det nævnte jeg også på borgermødet den 7. januar 2013.

Dette er vi selvfølgelig ikke begejstrede for i DN, men da skoven omkring anlægget er meget ung vil vi foreslå, at der dispenseres for skovbyggelinien med et krav om at der nyplantes skov på matriklen umiddelbart nord for anlægget (som vist er udlagt som skovrejsningsområde) og ligeledes øst for anlægget på den anden side af det lille kommunale vandløb Solderup Nørkærgrøft (som ikke er omfattet af en å-beskyttelseszone). Herved skjules med tiden en stor del af anlæggets bygninger. - DN indgår meget gerne i en dialog med kommunen om detaljer i et sådant beplantningsprojekt.
 

Miljø- og natursikkerhed på anlægget:

DN vil foreslå, at der på de dele af anlægget, hvor den modtagne gylle håndteres, etableres en sikringsvold eller mur mod evt. uheld fra f.eks. slanger der falder af eller lignende, hvorved et gylleudslip holdes inden for håndteringspladsen. Dette gælder især ud mod vandløbet Solderup Nørkærgrøft.

Rensning og kompression af biogassen til Naturgasnettet:

Det blev på borgermødet oplyst af Envos, at der skulle foregå en kompression af biogassen inden udsendelsen til Naturgasnettet. Herved ville CO2 blive fjernet fra biogassen. Processen sender CO2 op i atmosfæren, og da CO2 er en drivhusgas, er dette ikke den bedste teknologi.

 

DN er bekendt med at der vedr. opgradering af biogas på det seneste er sket en rivende udvikling. F.eks. er biogasanlægget ved Holstebro indrettet med cracking eller katalyse, hvor CO2 ved brug af brint fra vandindholdet kan reduceres til CH4 (methan, som direkte kan anvendes i Naturgasnettet) og O2 (ilt, som er helt og aldeles uskadelig for atmosfæren). Hertil anvendes elektricitet fra vindmøller og processen kan foregå om natten, hvor elforbruget normalt er mindre end om dagen.

 

En anden og nyere procestype til at fjerne CO2 er en form for vådvaskning under tryk, som både fjerner CO2 og andre uønskede stoffer fra biogassen. Processen skulle være billig og bruger ikke ret meget energi. Et sådant anlæg produceres i Sverige af firmaet Malmberg, og bl.a. har DONG med Ingeniøren som kilde bestilt 3 – 4 anlæg. - Processen er beskrevet i følgende link:

http://www.malmberg.se/biogas/biogasteknik

DN foreslår, at Tønder Biogasanlæg stærkt overvejer at benytte en af disse to teknologier.

 

Trafikforhold omkring Tønder biogasanlæg:

Trafikken til og fra biogasanlægget med gylle ind og husdyrgødning ud (ca.75 specialtankvogne pr. døgn), var et af de områder, som der var mest bekymring om på borgermødet. Kommunen må selvfølgelig investere i svingbaner på Aabenraavej til og fra Midtmosevej (der ligeledes skal udvides kraftigt), da der er tæt pendlings-trafik på Aabenraavej især i morgen og aftentimerne.

DN vil bede kommunen om at overveje, om der til aflastning af trafikken ved biogasanlægget kan etableres 2 – 3 modtagestationer for gylle. Disse bør placeres strategisk i leveringsområdet, og gyllen kan så via rørledninger bliver pumpet ind til biogasanlægget ved Midtmosevej. – Denne løsning løser dog ikke problemet med levering af husdyrgødning fra biogasanlægget.

Danmarks Naturfredningsforening, Tønder Afd. håber at Tønder Kommune vil overveje vore ovenstående forslag. I den udstrækning de følges vil Tønder Biogas komme til at fremstå som et mønsteranlæg, som andre biogasinvestorer vil kigge på med stor interesse.

Vi håber at høre fra kommunen, og indgår meget gerne i dialog omkring etableringen af Tønder biogasanlæg.

 

Med venlig hilsen

Søren Eller