Tønder Kommune

Teknisk Forvaltning

Rådhusstræde 2

6240 Løgumkloster

                                                                                                             Tønder, den 17. oktober 2012


Vedr.: Den illegale nedrivning af et meget bevaringsværdigt hus på Vestergade 2 i Løgumkloster.

Danmarks Naturfredningsforenings Tønder afdeling blev tidligt opmærksom på, at det smukke 1700-tals hus på Vestergade 3 i Løgumkloster pludseligt – ja, nærmest ”overnight” – var blevet nedrevet med kun facaden mod gaden intakt. Efter konferering med DN’s Sekretariat i København afstod vi i første omgang at fremkomme med offentlig kritik af den uhyrlige proces, da DN ikke har nogen lovgivningsmæssig mulighed for at påklage en sag, der vedrører kulturhistoriske interessante huse, der oven i købet er placeret i byzone.

Tønder Kommune har efterfølgende valgt at indsætte en officiel annonce i Digeposten den 18. september 2012. Heri efterlyses bemærkninger til nedrivningen fra alle borgere inden den 23. oktober, hvorefter kommunen vil tage stilling til nedrivningen. Annoncen har fået os til at ændre mening, så hermed tilsendes vores opfattelse af den famøse sag.

En vigtig pointe er, at ejeren ikke havde søgt eller fået nedrivningstilladelse; - det er altså regulært selvtægt og en overtrædelse af lovgivningen, sandsynligvis igangsat af en forhåbning om, at det nok er lettere at få tilgivelse end tilladelse. Der er nemlig ingen tvivl om at en ansøgning om at nedrive den meget bevaringsværdige og smukt vedligeholdte ejendom, klart ville have resulteret i et afslag. I annoncen skriver kommunen, ”at ejer har i ansøgningen (altså den eftersendte ansøgning, da huset allerede var væk) oplyst, at tre facader faldt sammen, da taget blev forsøgt renoveret /udskiftet. Kun facaden mod øst (gadesiden) står tilbage.” - Dette udsagn kan DN tilbagevise som en decideret usandhed (for ikke at skrive løgn).

DN har intet kendskab til hvem ejeren af det illegalt nedrevne hus er, så det er ikke et personligt vendetta, der ligger bag denne henvendelse. Helt tilfældig kom et af vore bestyrelsesmedlemmer forbi Vestergade 3 ganske få dage efter at nedrivningen havde fundet sted og tog et foto af situationen. På dette tidspunkt (2 -3 dage efter nedrivningen) er alt sammenstyrtet byggemateriale – murværk, bindingsværk, tagtømmer og gamle tagrør - allerede helt forsvundet fra matriklen. Desuden lå der intet oplæg af nye tagrør, som tækkemateriale til en fornyelse af taget. I stedet for var der allerede støbt sokkel på de tre forsvundne sider af huset, ligesom der var foretaget en grundig afstøtning af den tilbageværende facade mod øst, som ejeren åbenbart ikke ønskede beskadiget ved nedrivningen. Det eneste oplag af byggemateriale, der på dette tidspunkt var på grunden var byggeelementer til et nyt hus, og da det næppe er muligt at få opmålt, bestilt og leveret byggematerialer på så kort tid, taler alt for at det har været en nøje planlagt nedrivning, der har fundet sted. – Vi vedlægger et foto af det nedrevne hus til orientering.

Hvis der virkelig havde været tale om en renovering/udskiftning af taget, så ville håndværkerne, - altså tækkemanden – næppe have startet med at rive hele taget af på en gang, men havde valgt en side ad gangen, så huset ikke skulle stå uden tag alt for længe i dette regnfulde efterår. For ligesom at illustrere hvad der er gået tabt for evigt, vedlægges et par fotos taget fra Google Street Map, der viser hvorledes det forsvundne prægtige 1700-tals hus så ud før nedrivningen.

En alvorlig anklage af ejerens uhørte handlemåde er, at selv ikke Tønder Museum fik nogen mulighed for at få opmålt det gamle hus i detaljer, før det var blevet nedrevet. Det er ellers en hel normal fremgangsmåde, når der af og til gives nedrivningstilladelse til faldefærdige gamle huse, men som fotografierne tydeligt viser, så var det gamle hus i ualmindelig god stand, og ville altså næppe nogensinde have fået myndighedernes tilladelse til at blive nedrevet.

Kommunens handlemåde med indsættelsen af annoncen i Digeposten er også meget ualmindelig. Hvorfor vil kommunen først tage stilling til nedrivningen efter modtagelse af evt. bemærkninger, og da så sent som efter den 23. oktober? – Det kommunen straks burde have gjort, så snart man blev opmærksom på den kreative husejers illegale nedrivning, er efter DN’s mening, at politianmelde ham/hende. Altså at overlade det til Politiets anklagemyndighed at få straffet lovovertrædelsen med en bøde eller lignende. Dette ville sandsynlig have en vis præventiv virkning på andre, der måtte gå rundt og have lignende tanker med gamle, bevaringsværdige bygninger. - Men det kan vel nås endnu, når kommunen efter den 23. oktober træffer afgørelse i sagen? Også selv om en nok så stor bøde ikke bringer os det originale gamle hus tilbage.

Ud over en politianmeldelse vil det styrke borgernes retsopfattelse, hvis husets ejer nu bliver bedt om at opføre det nye hus på præcis samme sokkel og med præcis samme indretning, som det illegalt nedrevne hus havde. Der bør IKKE gives tilladelse til udvidde husets størrelse på nogen måde. – Det skal altså være en retvisende kopi af det gamle hus, som fremover kommer til at stå på matriklen.

 

Med venlig hilsen

Søren Eller

Formand for DN’s Tønder afd.