Skærbæk Kommune                                                                             Kopi til:

Teknisk Forvaltning                                                                               Sønderjyllands Amt

Rådhuset                                                                                               Danmarks Naturfredningsforenings

Storegade 51                                                                                        hovedkontor.

6780 Skærbæk                                                                                     Tønder, den 16. oktober 2005

 

Vedr.: Indsigelse mod Skærbæk Kommunes lokalplan nr 236, Fritidshuse ved Lyngvejen i Havneby på Rømø.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Tønder & Omegn gør hermed indsigelse mode Skærbæk Kommunes lokalplan nr. 236, Fritidshuse ved Lyngvejen i Havneby på Rømø.

Vi er utilfredse med at kommunen med lokalplanen vil lovliggøre nyt fritidshus/sommerhus byggeri inden for Strandbeskyttelseslinien i et område, der er udlagt som Ramsarområde nr. 27, EF-Habitatsområde nr. 78 og EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 65.

Det fremgår af Vejledningen til NBL, at ”… byggeri af helårshuse, ferie- og fritidsbebyggelse, kursuscentre og hoteller m.v. helt eller delvis inden for strandbeskyttelseslinien ikke kan for-ventes tilladt. ” Endvidere: ”Der gælder en tilsvarende restriktiv praksis med hensyn til terrænændringer”, hvorfor de i lokalplanen beskrevne planer om at lægge fyld på de lavest liggende matrikler, efter foreningens opfattelse, er i modstrid med lovens intentioner. Det er således vor opfattelse, at lokalplanens ønske om at kunne opføre nye fritidshuse/sommerhuse kun kan foregå på de dele af lokalplanarealet, der ligger uden for Strandbeskyttelseslinien.

Vi har særligt hæftet os ved at hele matr. 1898, der i dag henligger som et uberørt lyngområde ud mod strandengene, påtænkes opdelt i 6 nye fritidshus-matrikler, selv om det hele er omfattet af Strandbeskyttelseslinien. For gæster og beboere i området er dette herlige lyngareal det, der netop legitimerer vejens navn ”Lyngvejen”.

I øvrigt henviser vi til vor tidligere klage af 1. oktober 2005 om beslutning om omlægning af del af privat fællesvej på Rømø, hvori vi i det samme område påpeger problemer med at det udsendte kortmateriale ikke stemmer overens med de faktiske forhold i marken.

Under besigtigelse i området har vi bemærket, at der i meget lang tid har været opsat en camping-vogn uden nummerplade på matr. nr. 1762 på den fredede natursti. Vi beder kommunen om at tage sin tilsynspligt alvorlig, og drage omsorg for at denne skæmmende campingvogn straks fjernes.

 

Med venlig hilsen

Søren Eller, formand