Nedenfor ser du DN Tønder Afdelingens høringssvar til Tønder kommune

Tønder Kommune, Teknik og Miljø
Wegners Plads 2, 6270 Tønder                                                      Tønder, den 31. oktober 2016 
Kopi til: DN’s Sekretariat i københavn

Vedr.: Indkaldelse af idéer og forslag til etablering af helikopterflyveplads ved Rimmevej, Rømø.

Tønder Kommune har indkaldt idéer og forslag til ovennævnte projekt i debatperioden fra den 4. oktober til 1. november 2016. Danmarks Naturfredningsforenings Tønder afdeling har i den forbindelse deltaget i et dialogmøde med Tønder Kommune mandag den 24. oktober 2016, hvor DN’s umiddelbare betænkeligheder blev fremført og taget til protokol. - Her følger DN’s høringssvar til projektet:

Etablering af en heliport på Rømø. Planen argumenteres som et forsøg på erhvervsudvikling på Rømø, så der kan tjenes penge på at servicere f.eks. tyske vindmøllefelter med reservedele m.m. Dette vil efter kommunens optimistiske skøn medføre flere arbejdspladser på øen. Heliporten skal have tilladelse til op til 4.000 flyvninger årlig. Det svarer til ca. 11 flyvninger dagligt, og hver flyvning kræver både en start og en landing. - P.t. afventer kommunen Naturstyrelsens holdning til planen, som ligger i Natura 2000-område med alt hvad der bimler og bamler om særlig beskyttelse af natur og miljø. Herunder ikke mindst Rømøs placering som trædesten for millioner af rastende og fødesøgende fugle på den vigtigste trækfuglerute mellem de arktiske områder og videre langs Europas kyster til Afrika. At placere en heliport netop her, vil utvivlsomt få store konsekvenser for fugletrækket.

DN Tønders lokalafdelings holdning er den, at en sådan ”erhvervslufthavn” på Rømø er helt ude af trit med det turismeparadis, som Rømø gennem mange år har forsøgt at markedsføre sig som. Det, som turisterne kommer for at opleve, er den uspolerede kystnatur, som vi især kan vise dem langs Rømøs vestkyst, hvor modsætningen til f.eks. Silds lange rækker af hoteller i strandkanten, er meget påfaldende. En anden væsentlig grund til at turisterne vælger at komme til Rømø, er muligheden for begsorte nætter kun oplyst af skæret fra Mælkevejens myriader af stjerner. Dette vil etableringen af en heliport helt spolere, idet heliportens område vil være kunstigt oplyst i aften-timerne.

Det undrer DN, at kommunen er så forhippet på at tillade en heliport beliggende i både Kystnærhedszone, Natura 2000-område samt Fuglebeskyttelsesområde vest for Rimmevej, hvor man så sent som i maj 2015 stillede meget skrappe betingelser for etableringen af en beskeden ponyfarm med hesteudlejning. Disse betingelser omfattede bl.a. et krav om, at udlejningens to træhytter på træ-fundament nemtskal kunne fjernes ved ophør af aktiviteten. - Etableringen af en heliport i samme område vil omfatte et befæstet (d.v.s. støbt) område til start og landing, to (støbte) standpladser samt en hangar med bl.a. kontor- og mandskabs-faciliteter. Dette er langt mere indgribende i områdets status, der er registreret som beskyttet eng efter Naturbeskyttelseslovens § 3, end en beskeden hesteudlejningsaktivitet.

Områdets placering i Kystnærhedszone betyder, at der kun må meddeles landzonetilladelse, hvis det ansøgte er af helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne. Området er samtidig en del af et større værdifuldt kystlandskab, hvor landskabs-hensynene skal tillægges stor vægt. I Natura 2000-områderne skal der vises tilbageholdenhed med at tillade anlæg, som ikke er strengt nødvendige på dette sted, og som kan have en negativ landskabelig effekt. Kommunens idéfolders visualiseringer på side 3 er derfor en fornærmelse af læsernes intelekt. Med hensyn til EF-habitatetdirektivets bilag IV arter, så fremgår det af kommunens landzonetilladelse til hesteudlejningsfirmaet, at der i dette område forekommer beskyttede arter. - Det bliver derfor afgørende, hvad der kommer til at stå i den endnu manglende VVM-redegørelse og miljøvurdering.

DN’s lokalafdeling er i høringsfasen blevet kimet ned af både bekymrede faste Rømø-boere og sommerhusejere, der frygter store støjgener i naturparadiset, hvilket kan medføre økonomisk ruin for mange sommerhusejere, der har baseret deres ejerskab på store udlejningsindtægter. Det officielle turisterhverv er heller ikke særligt begejstrede. - Faktisk har vi stadig til gode at få henvendelser fra enkeltpersoner eller grundejerforeninger, der har noget positivt at sige om kommunens planer em en heliport netop her.

Hvis Tønder Kommune får magt, som den har agt, så mangler der stadig en redegørelse for, hvorledes en heliport på Vestrømø trafikmæssigt skal serviceres. Kommunen linker heliporten sammen med udviklingen i Havneby havn, hvilket vil medføre en voldsom forøgelse af trafik til og fra heliporten. Dette er de nuværende smalle veje i sommerhusområdet ikke bygget til, når der skal transporteres personer, reservedele og brændstof ud til heliporten. En landzonedispensation til den foreslåede heliport vil desuden på sigt kunne skabe en uheldig præcedens, så der efterhånden udvikler sig et lille industriområde med lagerhaller og lignende på den beskyttede eng.

I DN havde vi håbet, at Tønder Kommune havde lært noget af klagesagen, som DN tabte i forsøget på at bevare den dejlige strandeng nord for Havneby havn. Kommunens hovedargument var dengang, at man forventede et mindre industrieventyr med mange arbejdspladser på Rømø, hvis blot strandengen kunne omdannes til oplagsplads for vindmølledele. I dag ser vi så resultatet af den ødelagte strandeng, som henligger ubenyttet på 3. år, efter at vindmøllefirmaerne valgte den logiske løsning, at lade vindmølledele sejle ud fra Esbjerg Havn, der i forvejen har den nødvendige infrastruktur (motorvej) og langt bedre havnefaciliteter. – Det er som om Tønders politikere helt overser Esbjergs status som Danmarks største off-shore havn; - Det vil lille, hyggelige Havneby på Rømø aldrig nogensinde kunne konkurrere med!

I DN har vi håbet, at en eventuel heliport i stedet kunne blive placeret på den allerede ødelagte strandeng, men det har Naturstyrelsen hurtigt skudt ned ved ikke at tillade helikopterflyvninger ud over Vadehavet og især i nærheden af sælbankerne ved Jordsand Flak. På grundlag af dette afslag mener DN, at et langt bedre alternativ til en heliport på Rømø logisk vil være den allerede eksisterende ordinære lufthavn på Sild øst for Westerland, hvorfra der er regelmæssig rutetrafik med turister fra mange destinationer i Tyskland. Efter forlydender har lufthavnen i Westerland dog afvist at huse en kommerciel heliport. En placering på Sild vil også medføre, at Tønder Kommune vil gå glip af de arbejdspladser, som heliporten forventes at tiltrække. Tønder Kommunes plan om en heliport på Rømø vil dog langt fra kunne garantere, at de formodentlig relativt få nye arbejds-pladser vil blive besat af personer med bopæl på Rømø. Hovedparten af jobbene vil være så specialiserede, at de vil være attraktive for pendlere fra f.eks. Esbjerg og Kolding kommuner, hvorved skatteafkastene alligevel havner uden for Tønder Kommune.

I stedet for vil DN foreslå, at den nye heliport placeres på den lille sportsflyveplads i Tønder ved Dyrhus, hvorfra afstanden til de tyske vindmøllefelter stort set er den samme som fra en placering ved Rømøs vestkyst. Fordelene herved er, at naturen på Rømø skånes, turismen kan fortsætte med at udvikle sig positivt og sommerhusejerne kan sove trygt om natten uden frygt for faldende udlejningsindtægter.

I DN fastholder vi, at naturødelæggelserne på Rømø må stoppe NU! - Det er utopi at forestille sig, at en investering i en heliport på Rømøs vestkyst nogensinde vil kunne tjene sig hjem. I forvejen har havneudvidelsen i Havneby havn kostet kommunen i omegnen af 50 mio.kr. + x antal mio.kr. for ødelæggelsen af strandengen nord for havnen, så ved også at investere i en heliport bliver denne stærkt overdimensionerede og unødvendige infrastruktur på øen et økonomisk tungt kors at slæbe rundt på. Det undrer os derfor i DN, at Tønders kommunalpolitikere – uanset partifarve (med en enkelt undtagelse) – kan fortsætte med at optræde så naivt og urealistisk i omgangen med borgernes penge.

Så et godt råd fra os i DN er, at Tønder Kommune skal skrotte denne dyre, urealistiske og naturødelæggende plan. Lad være med at lægge jer ud med det meste af Rømøs befolkning - både de fastboende og sommerhusejerne. Især nu hvor der skal være kommunalbestyrelsesvalg om kun et år. Værn i stedet om Rømøs og Vadehavets status som et enestående internationalt naturområde med både Nationalpark og Unescos Verdensarv. - Det er fugle, høj himmel og store vidder, som turisterne kommer for at se, og ikke et hæsligt lyd-inferno med lavtflyvende helikoptere mange gange dagligt; det hører til i storbyers industriområder.


Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne
Søren Eller, formand for DN’s Tønder afd.