Nedenfor ses DN Tønder Afdelingens høringssvar


Tønder Kommune, Teknik og Miljø
Plan og Trafik
Rådhusstræde 2
6240 Løgumkloster                                                                               Tønder, den 3. august 2012

 

Bemærkninger til ”Indkaldelse af ideer og forslag til udvidelse af Rømø Havns bagland.”

Danmarks Naturfredningsforenings Tønder Afdeling fremsender herved sine bemærkninger til ovennævnte udvidelsesforslag for Rømø Havn.

Kommunens beskedne projektfolder tager - uden at nævne det - udgangspunkt i Rambølls ”Udviklingsplan for Rømø Havn” fra september 2008. Denne plan blev gennemgået, drøftet og kritiseret på et møde i Tønder Grønne råd på Tønnisgaard på Rømø den 25. november 2008.

Kommunens nu udsendte havneudvidelsesforslag er meget sparsomt med hensyn til det over-ordnede projekts egentlige endemål, og det medtager alene de forhold, som kan styrke gennem-førelsen af Rambølls ”Udviklingsplan”, som er opdelt i tre faser:

Fase 1 A, der allerede er gennemført med etableringen af en ny stor, bred nordlig havnekaj inden for den eksisterende del af Rømø Havn.

Fase 1 B omfatter næste skridt (det aktuelle), hvor en stor strandeng nord for den eksisterende havn skal opfyldes og inddrages som det, der i det nu udsendte havneudvidelsesforslag omtales som en udvidelse af Rømø Havns baglandskapacitet, og endelig

Fase 2, der omfatter en enorm udbygning af havnen ud i Vadehavet nord for den eksisterende havn.

Det i Fase 1 B omfattede areal er en stor sammenhængende strandeng, der er omfattet af NBL § 3. Indtil den nye kommuneplan kom (vedtaget 31. marts 2011) indgik strandengsarealet ikke i Havnebys byzone. Kommunen mener dog – hokus pokus - at fordi den nye kommuneplan nu ud-lægger strandengsarealet til havneformål, så er området ikke længere underlagt § 3 beskyttelsen.

Dette bestrider vi fra DN’s side, da der intet sted i vejledningen til § 3 står noget om at en kommu-neplan sådan lige kan ”aflyse” § 3. Dette kan kun finde sted, hvis området har været lokalplanlagt før 1992, og det er ikke tilfældet i denne sag, som kommunen selv gør opmærksom på i havneud-videlsesforslaget.

Et blik på ældre luftfotos viser, at området ikke, som kommunen nu postulerer, er en tagrørsskov, men omfatter botaniske zoneringer, der ikke har ændret sig meget gennem årene. I følge Arealinfo er området udlagt som: Værdifuldt landskab, yngle- og rasteplads for fugle, SFL-område natur, og okkerklasse 1.

DN har 1.august i år besigtiget strandengen, hvor en biolog har vurderet og gennemfotograferet plantesammensætningen fra Havnebys kystvej Nørre Frankel umiddelbart vest for strandengen og helt ud til kystlinien mod Vadehavet på strandengens østside. – Resultatet kan sammenfattes som følger, og yderligere fotos (i alt 25 stk.) kan rekvireres hos undertegnede:

Ud mod Nørre Frankel ligger der rigtignok en ca. 20 – 30 m bred zone med tagrørsbevoksning. Denne afløses gradvist af en op til et par hundrede meter bred græsbevokset strandeng, med en del våde lavninger, hvor der også vokser tagrør hist og her. Der er flere vandhuller på strandengen, som er indhegnet og afgræsses af en flok Galloway-kvæg. Det kan ikke udelukkes, at der er strandtudser i vandhullerne. Mod øst ændres bevoksningen sig til mere salttolerante plantesamfund med hyppige indslag af marehalm og hjelme. Kystlinien længst mod øst er en såkaldt tilgroningsfladstrand, med vige, strandoddekomplekser og langstrakte sandøer udenfor kystlinien. Beplantningen omfatter bl.a. kveller, annelgræs og strandmalurt. Langs den østlige kystlinie fra havnen og halvvejs op langs strandengsarealet ligger en dejlig, børnevenlig sandstrand, som på denne almindelige onsdag var besøgt af lokale børnefamilier, der havde slået sig ned på stranden, der er det sidste tilgængelige naturområde i midten af Havneby. - Strandodderne og de langstrakte sandøer var rasteplads for forskellige fuglearter så som måger, terner og skarver.

Den nyvedtagne kommuneplan understøtter beskyttelsen af strandengen i sine passager om natur og NATURA 2000:

(s, 306) Særlig næringsfattige og biologiske mangfoldige naturarealer Retningslinie 7.5.5:
I og i nærheden af særligt næringsfattige og biologisk mangfoldige naturarealer må der ikke etableres eller udvides anlæg, herunder husdyrproduktioner, som forringer den biologiske mangfoldighed væsentligt. – De ovenfor beskrevne plantesamfund i strandengen vil netop blive ødelagt ved havneudvidelsen, men der står intet i idéoplægget om strandengens botaniske værdi.

(s. 304) Tønder kommune er også opmærksom på de naturværdier, der er uden for NATURA 2000-områderne. Der skal være forbindelse mellem naturområderne. – Denne forbindelse vil blive øde-lagt ved at udvide havnen ind i dette område.

(s. 307) Internationale beskyttelsesområder – Retningslinie 7.5.8: I de internationale beskyt-telsesområder kan der ikke gennemføres byggeri, anlæg eller andre aktiviteter, som forringer områdets naturtyper eller levesteder for de arter, som området er udpeget for at beskytte, eller for-styrrer disse arter væsentligt. Det samme gælder for byggeri, anlæg eller andre aktiviteter udenfor de internationale beskyttelsesområder, som har effekt ind i beskyttelsesområderne.

- Den nye havneudvidelse kommer til at ligge op ad NATURA 2000 området Vadehavet, hvilket vi i DN mener vil påvirke fuglelivet i NATURA 2000 området, da strandengen og kystlandskabet er et vigtigt yngle- og rasteområde for fuglene. Havneudvidelsen vil altså være i strid med kommu-nens egen kommuneplan.

Endelig mener jeg personligt, at det er uforståeligt at Tønder Kommune i en økonomisk anstrengt tid vil anvende skatteborgenes penge på et fatamorgana-projekt som Rambølls overordnede udvik-lingsplan for Rømø Havn. Efter denne plan forventer man åbenbart at det vil ende med, at Rømø Havn får kontrakter på vedligeholdelse af de kommende tyske vindmøllefelter ud for Sild. I stedet er der gennem projektets Fase 1 A allerede blevet etableret betydelige nye havnearealer inden for den eksisterende havn, der kan anvendes til den ønskede forøgelse af havnens baglandskapacitet.

Der er ved etableringen af Nationalpark Vadehavet desuden givet et fingerpeg om, hvor udvidelse af havneaktiviteter fremover bør placeres i Vadehavet. Således ligger Esbjerg Havn og hele Grådyb uden for nationalparken, hvilket ikke er tilfældet med Havneby Havn og Listerdyb.

Danmarks Naturfredningsforening vil afslutningsvis stærkt anbefale Tønder Kommune helt at tage idéoplægget om udvidelse af Rømø Havns bagland af bordet, da vi mener at have rigtig gode argumenter til bevarelsen af den smukke strandeng.

 

Med venlig hilsen

Søren Eller
formand for DN Tønder Afd.